วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การบริหารแบบ BMR&D

สรุป
                                การบริหารแบบ BMR&D เป็นการสังเคราะห์ Best practice ที่ใช้คือ benchmarking รูปแบบเฉพาะของโรงเรียนบ้านนาพิน (Model) คือนาพินโมเดล (Napin model) การวิจัยและพัฒนา (Research &development) ใช้กรอบดำเนินงานคือเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ (National Standard Education) และยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (the Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน ดังนี้
                         1.            ขั้นเตรียมการและวางแผนดำเนินงาน
                                                                1.1          สร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบความคิด
                                                                1.2          สร้างทีมคณะกรรมการ
                                             จัดกระบวนการโดย นำวิธีการเทียบเคียงกับมาตรฐาน(Benchmarking)  4 ขั้นตอนหลัก คือ วางแผน (Planning) วิเคราะห์ (Analysis)  บูรณาการ (Integration) ปฏิบัติ (Action) ใช้การบริหารจัดการความรู้ นาพินโมเดล (Napin model)” 7 ขั้นตอนในการฝึก ปฏิบัติ อันประกอบไปด้วย     ฝึกทักษะตามรูปแบบที่กำหนดในตัวแบบซึ่งเป็นต้นแบบในอุดมคติ  ประกวด แข่งขัน หาต้นแบบจริง  เทใจใส่ฝ่ามือ ถอดแบบ ถ่ายทอด นำไปใช้ ปฏิบัติประจำวัน พัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เผยแพร่ด้วยการ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน แก้ไข ปรับปรุง จัดระบบใหม่อีกรอบ ก่อนนำไปใช้พัฒนานักเรียนทั้งโรงเรียน นำวิธีวิจัยและพัฒนา(Research & Development) 9 ขั้นตอนดำเนินการมาใช้เพื่อตรวจสอบและทบทวนดังต่อไปนี้คือ วิเคราะห์ปัญหา  กำหนดปัญหาวิจัย  ศึกษาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกแบบการวิจัย  สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย   เขียนรายงานการวิจัย    การนำผลงานวิจัยไปใช้และการเผยแพร่ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ(National Standard Education) ใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2548-2553 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการจัดการศึกษาในโรงเรียนว่าเต็มตามสิทธิของนักเรียนหรือไม่ ปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด
                                                2.           ขั้นประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

                                                                2.1          วิเคราะห์สภาพความพร้อมของปัจจัยต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น